Klachtenregeling

U mag er natuurlijk van uitgaan dat de fysiotherapeute(n) van Fysiotherapie Spreeuwenpark hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u onverhoopt toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeute met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

Allereerst kunt u een gesprek aangaan met uw fysiotherapeute. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert die bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeute, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:
  • De klachtencommissie van het KNGF
  • De commissie van toezicht van het KNGF
  • Het regionaal tuchtcollege van de overheid
 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is geheel kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
(033) 467 29 29

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
(030) 266 16 61

Privacyreglement

Uw fysiotherapeute houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeute zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
  • Behalve de fysiotherapeute die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeute verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.